Bakit magkakaiba ang presyo ng mga Rider?

  • Ito ay ang Counter Offer, na presyo na ang Rider mismo ang nag-recommend. Nangyayari ito kapag sa tingin ng Rider ay nangangailangan ng “special handling” o karagdagang oras para ma-complate ang request.
Halimbawa: Sa isang order ng personalized cake, kung saan kakailanganin pa ng Rider na pumila ng matagal o makipag-usap mismo sa clerk para sa mismong design ng cake. Kakailanganin ring mas mabagal at maingat ang pag-drive upang mapanatiliing ligtas at buo ang cake pagkarating sa destination.